top of page
  • Writer's pictureNYLP

What is the preservation of Lithuanian citizenship and why is it important? / Kas yra Lietuvos pilietybės išsaugojimas ir kodėl tai yra svarbu?

English below.LT


Kas yra Lietuvos pilietybės išsaugojimas ir kodėl tai yra svarbu?


2024 m. referendume bus sprendžiamas TIK gimimu įgytos LR pilietybės išsaugojimo klausimas, įgijus kitos Lietuvai draugiškos valstybės pilietybę.


Šiame referendume NĖRA sprendžiamas užsienio piliečių Lietuvos pilietybės įgijimas, natūralizacija ar išimties tvarka už ypatingus nuopelnus Lietuvai suteikiama Lietuvos pilietybė. Taip pat NĖRA sprendžiamas pilietybės netekimo klausimas.


2024 m. referendumu siekiama išspręsti Lietuvos pilietybės išsaugojimo klausimą tik įgijus kitos Lietuvai draugiškos valstybės pilietybę:

- Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės pilietybę,

- Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybės pilietybę,

- Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės pilietybę.


Dalyvavimas 2024 metų referendume tampa itin svarbus kiekvienam, kas save laiko lietuviu, nes būtent šiame istoriniame balsavime bus sprendžiamas esminis klausimas – kas yra lietuvio tapatybė. Tai ne tik galimybė išreikšti savo nuomonę, bet ir atsakomybė prieš save bei būsimas kartas. Referendumas siekia įtvirtinti lietuvio ryšį su gimtine, pabrėždamas, kad pilietybė yra daugiau nei vien geografinė ar gyvenamosios vietos sąlyga.


Tai – prigimtinė teisė, nepriklausomai nuo to, kur pasaulyje mes bebūtume. Todėl kiekvieno balsas šiame referendume yra itin svarbus - jis formuos mūsų Tautos ateitį.


Susitikime gegužės 12d.!


Daugiau informacijos - www.rinkejopuslapis.lt 

ENG


What is the preservation of Lithuanian citizenship and why is it important?


In the 2024 referendum, the ONLY issue to be addressed is the preservation of Lithuanian citizenship acquired by birth, upon acquiring citizenship of another state friendly to Lithuania.


In this referendum, the acquisition of Lithuanian citizenship by foreign nationals, naturalization, or the granting of Lithuanian citizenship through an exceptional procedure for outstanding services to Lithuania ARE NOT addressed. Nor is the issue of loss of citizenship.


The 2024 referendum aims to resolve the issue of preserving Lithuanian citizenship only upon acquiring citizenship of another state friendly to Lithuania:

- Citizenship of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) state,

- Citizenship of a North Atlantic Treaty Organization (NATO) state,

- Citizenship of an Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) state.


Participation in the 2024 referendum becomes particularly important for everyone who considers themselves Lithuanian, as this historic vote will decide the fundamental question of what it means to be Lithuanian. It's not just an opportunity to express your opinion but also a responsibility towards oneself and future generations. The referendum aims to strengthen the connection between Lithuanians and their homeland, emphasizing that citizenship is more than just a geographical or residential condition.


It's a natural right, regardless of where in the world we may be. Therefore, every vote in this referendum is crucial - it will shape the future of our Nation.


See you on May 12th!


For more information - www.rinkejopuslapis.lt


5 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page